O mnie

Urodziłem się  w Jaśle. Jestem absolwentem filologii polskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej, gdzie pracowałem w latach 1988-2001.  Od 2001 r. pracowałem w Instytucie Filologii Polskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim na stanowisku adiunkta, obecnie pracuję jako starszy wykładowca.
Pracę doktorską napisałem również pod kierunkiem prof. Zbigniewa Andresa, a jej recenzentami byli: prof. Andrzej Sulikowski oraz prof. Adam Kulawik, opublikowana w wersji skróconej jako Egzystencja i metafizyka. O poezji Anny Kamieńskiej, (Rzeszów 2002); recenzja wydawnicza: prof. Aleksander Fiut, a ostatnio wydałem monografię: Umarł Tyrteusz, niech żyje Orfeusz! Idee – wartości – poezja (Rzeszów, 2014). Recenzentami moich prac naukowych byli m. in. prof. prof. Alina Brodzka (Instytut Badań Literackich PAN), Aleksander Fiut (UJ),  Mieczysław Inglot (Uniwersytet Wrocławski), Alina Kowalczykowa (IBL PAN), Andrzej Sulikowski (Uniwersytet Szczeciński), Adam Kulawik (Uniwersytet Pedagogiczny).
Od 1980 r. opublikowałem ok. 200 artykułów, szkiców, wierszy, felietonów i recenzji w kilkunastu czasopismach ogólnopolskich i zagranicznych, m. in. w „Akcencie” (Lublin), „Arkuszu” (Poznań), „Tygodniku Powszechnym” (Kraków), „Kresach” (Lublin), „Kulturze” paryskiej, „Nowym Nurcie” (Poznań), „Odrze” (Wrocław), „Twórczości” (Warszawa) „Periphery” (Orchard Lake, USA), „Zeszytach Literackich” (Paryż-Mediolan-Warszawa). Cykl felietonów w latach 80.: „Zielony Sztandar” i „Tygodnik Kulturalny”.
Artykuły naukowe zamieściłem też w kilku książkach zbiorowych, m. in.  Wyobraźnia akwatyczna w poezji Władysława Sebyły, w: W stronę dwudziestolecia 1918-1939. Studia i szkice o literaturze. Pod red. Z. Andresa, Rzeszów 1993;   Wątki egzystencjalne w poezji Anny Kamieńskiej (1949-1970), w: W stronę współczesności. Studia i szkice o literaturze polskiej po 1939 roku. Pod red. Z. Andresa, Rzeszów 1996 ;   Dialog z Hiobem w poezji Anny Kamieńskiej,  w:  Stare i nowe w literaturze najnowszej. Z problemów literatury polskiej po 1945 roku. Pod red. L. Wiśniewskiej, Bydgoszcz 1996; Prolegomena do portretu Bogdana Czaykowskiego, w: Poetycki krąg „Kontynentów”. Artykuły i szkice. Pod red. Z. Andresa i J. Wolskiego, Rzeszów 1997; „Człowiek wewnętrzny” i ciemna epoka. Próba interpretacji „Wizerunku” [w:] Nad wierszami Baczyńskiego. Interpretacje, szkice i rozprawy. Pod red. G. Ostasza, Rzeszów 1998; Przemiana duchowa Anny Kamieńskiej, w: Z Bogiem przez wieki. Inspiracje i motywy religijne w literaturze polskiej i literaturach zachodnioeuropejskich XIX i XX wieku. Zbiór rozpraw i artykułów. Pod red. P. Żbikowskiego, Rzeszów 1998; Władysław Sebyła na tle grupy literackiej Kwadryga [w:] Tradycje literatury polskiej XX wieku. Rozprawy i szkice. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Gustawowi Ostaszowi, pod red. E. Mazur i D. Hejdy, Rzeszów 2010.
Jako poeta debiutowałem w 1980 r. w „Przewodniku Katolickim”, jako dziennikarz w 1980 w „Świecie Młodych”, jako krytyk w „Nowych Książkach” (w latach 80.).
Ogłosiłem siedem tomików poetyckich: Stary dom (1995), Noce i dnie. Poemat (1996), Dom i świat („Przedświt” 1998), Samotny zielony krawat (2001), Elegie dębowieckie (2003), Lamentacje syna ziemi (2006) oraz Szczęśliwie powieszony (2009).
Moje artykuły i wiersze są cytowane w opracowaniach naukowych lub popularnonaukowych, m. in. P. Czapliński, P. Śliwiński, Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji, Kraków 1999, s. 220, 321; Z. Zarębianka, Zakorzenienia Anny Kamieńskiej, Kraków 1997, s. 170; Z. Zarębianka, Tropy sacrum w literaturze XX wieku, Bydgoszcz 2001, s. 163, 167; Warszawa 1995, s. 33; Zenon Ożóg, Modlitwa w poezji współczesnej, Rzeszów 2007, s. 263, 264, 270; Marcin Całbecki, „Czarna kropla nieskończoności”. Fenomen lęku w poezji Jerzego Lieberta, Władysława Sebyły i Aleksandra Rymkiewicza, Ossolineum 2008, s. 216, 244, 245, 308; Jan Piotrowiak, Ciemny nurt mego życia… O wyobraźni poetyckiej Władysława Sebyły, Katowice 2008, s. 236;  Horyzonty metodologii. Prace teoretyczno-metodologiczne…, pod red. O. Weretiuk i A. Cybulskiej, Rzeszów 2010, s. 98-100, 106, 108-109;  ks. Stefan Radziszewski, Kamieńska ostiumiczna, Kielce 2011 (cyt. kilkadziesiąt razy). Mój biogram został zamieszczony w Słowniku literatury polskiej urodzonej po 1960 roku. Oprac. P. Dunin-Wąsowicz, K. Varga.
Wziąłem czynny udział w kilku sesjach naukowych i popularnonaukowych, m. in. „Stare i nowe w literaturze najnowszej” WSP Bydgoszcz, Prądocin, 7-9 maja 1996 r.; sympozjum „Co dzisiaj znaczy dla mnie Mickiewicz?”, Muzeum A. J. Iwaszkiewiczów, 2-3 października 1998 r.; „Inspiracje i motywy religijne w literaturze polskiej i literaturach zachodnioeuropejskich XIX i XX wieku”, WSP Rzeszów, 28-31 maja 1996 r.; Festiwal Poezji im. Zbigniewa Herberta, UR Rzeszów, 26-27 października 2009; Konferencja popularnonaukowa poświęcona życiu i twórczości Czesława Miłosza, Miejska Biblioteka Publiczna w Krośnie, 7 kwietnia 2011; Sesja popularnonaukowa „Czesław Miłosz – triumf słów dostojnych i czystych” Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, 7 czerwca 2011. Brałem też udział w kilku imprezach literackich, m. in. Przemyska Wiosna Poetycka (siedem edycji od 1995 r.), Prańska Szkoła Poezji (sierpień 2002), Literackie Spotkania u Moliera (Kraków, 24-26. 10. 2002), Międzynarodowy Festiwal Poezji – Więcbork 2008, 2009. W 2007 roku jako jedyny twórca z Podkarpacia zostałem zaproszony na XV Warszawskie Dni Literatury.
Wypromowałem na studiach niestacjonarnych 15 magistrów i 16 licencjatów oraz zrecenzowałem kilkanaście prac magisterskich i 30 licencjackich.
Pracuję społecznie dla dobra miasta i studentów, m. in. organizowałem spotkania literackie z Krzysztofem  Karaskiem, Wiesławem Kulikowskim, Józefem Kurylakiem, Henrykiem Grynbergiem (USA), Jarosławem Mikołajewskim (dyrektor Instytutu Kultury Polskiej w Rzymie), Ludmiłą Marjańską, Markiem Nowakowskim, Krystyną Rodowską, Tadeuszem  Różewiczem,  Adrianą  Szymańską.  Zajmuję  się  też  promocją  kultury          i twórczości młodych autorów z Rzeszowa oraz Podkarpacia.
Za twórczość poetycką otrzymałem wyróżnienie im. Kazimiery Iłłakowiczówny, Nagrodę Miasta Rzeszowa, wyróżnienie warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, Nagrodę Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz prywatną nagrodę Marcina Świetlickiego. Byłem stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jestem współpracownikiem kwartalnika kulturalnego „Akcent” (Lublin), „Nowej Okolicy Poetów” oraz od 1998 r. członkiem Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz  Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Opiekuję się Sekcją Twórczości Literackiej przy Kole Naukowym UR, zasiadam też od dwóch lat w Radzie Artystyczno-Programowej Teatru im. Wandy Siemaszkowej. W latach 1994-1997 byłem red. naczelnym kwartalnika „Fraza”, od 1998 r. redagowałem ogólnopolskie pismo „Nowa Okolica Poetów”.